Hyppää pääsisältöön

Kurssikuvaukset

Olet täällä

--------------

 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opintojakson sisältöinä ovat: työhyvinvoinnin eri osa-alueet ja lainsäädäntö; työn fyysinen ja psyykkinen kuormitus ja työstä palautuminen; oman työhyvinvoinnin edistäminen ja johtaminen; työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet; työelämän vaatimukset ja rakenteet; fyysinen, kognitiivinen ja organisatorinen ergonomia.

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opintojakso on toteutettu sekä päivätoteutuksena että verkkototeutuksena. Opintojaksolla on kolme oppimistehtävää, joista yksi liittyy fyysiseen, kognitiiviseen ja organisatoriseen ergonomiaan, yksi omaan hyvinvointiin/työhyvinvointiin ja sen johtamiseen ja yksi työlainsäädäntöön ja työelämän vaatimuksiin.

  Osaamistavoite:

  Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää mistä tekijöistä työhyvinvointi muodostuu ja että hän tuntee työelämän vaatimuksia, työhyvinvointia ohjaavaa lainsäädäntöä sekä työnantajan ja työntekijän vastuut, oikeudet ja velvollisuudet. Tavoitteena on myös, että opiskelijalla on tietoa ja keinoja edistää omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan ja johtaa omaa työhyvinvointiaan. 

  Osatoteuttaja:
  Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  HYVI Kuntoutus- ja sosiaaliala
 • Jyväskylän yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Kurssin aiheita ovat

  • yksilöllinen työhyvinvointi
  • työn imu
  • työhyvinvoinnin edistäminen
  • stressi
  • työuupumus ja sen ehkäisy.
  Laajuus (op):
  2
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Verkkokurssi

  Materiaali:

  Verkkovideot/luennot, tieteelliset artikkelit ja muu kirjallinen verkossa saatavilla oleva materiaali

  Osaamistavoite:

  Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa työhyvinvoinnin osatekijöitä ja sisältöjä yksilön näkökulmasta sekä osaa arvioida ja seurata omaa työhyvinvointiaan.

  Osatoteuttaja:
  Jyväskylän yliopisto
  Vastuutaho:
  Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
 • Oulun ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Urasuunnitteluprosessi, ammatillinen minäkuva, uravaihtoehdot, koulutuksen tarjoamat mahdollisuudet, urasuunnittelun välineet. Työnhakumenetelmät, työpaikkahakemus, CV, työhaastattelu, soveltuvuustestit, oman osaamisen markkinointi.

  Opintojakson rakenne:

  1. Minä ryhmän jäsenenä
   • Orientaatio
   • Ryhmäytyminen – minä työyhteisön jäsenenä
  2. Minä ammattilaisena
   • Työelämävalmiudet
   • Minän kasvu ammattilaiseksi
  3. Minä osana organisaatiota
   • Työrooli organisaatiossa
   • Työnhakuvalmiudet

   

  Laajuus (op):
  3
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opetusmenetelmät

  Opintojaksolla on lähiopetusta ja verkko-opetusta. Opetusmenetelminä ovat esim. työpajat, reflektiiviset tehtävät, ohjatut harjoitukset, seminaarit ja vertaisoppiminen.

  Opintojakso alkaa orientaatioaamuilla (4 kpl), joiden aikana opiskelijat työskentelevät sekä ryhmissä että yksilötehtävien parissa.

  Kesän aikana on verkkotyöskentelyä ryhmissä ja opintojakson päätöstyöpaja. Opiskelija saa opintojakson aikana henkilökohtaisen tai sähköpostitse annettavan palautteen omasta cv:stään.

   

  Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

  Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opintojakson lähitapaamisiin sekä opintojaksoon liittyvien yksilö- ja ryhmätehtävien tekemistä ja palauttamista annetussa aikataulussa. Opintojakson arvioidaan hyväksytty/hylätty.

   

  Opintojakson suoritukset

  • ryhmissä työstettävä raportti (työskentely oppimisalustalla)
   • tehdään 3 opiskelijan ryhmissä
   • raportin aihe ”Miten rakennamme onnistuneen työuran”
   • raportissa käytettävä vähintään neljää lähdettä
   • raportissa käytetään OAMKin opinnäytetyön viittaustekniikkaa, raporttipohjaa ja ulkoasua
   • raportin mitta 2000 sanaa
  • vertaisarviointi toisen ryhmän raportista (palautetaan tulostettuna elokuun seminaariin)
  • osaamisperustainen cv (palautetaan oppimisalustalle)
  Osaamistavoite:

  Opiskelija osaa tavoitteellisesti sovittaa työelämän vaatimuksia opiskelusuunnitelmaansa sekä suunnitella työuraansa. Hän kehittää itsetuntemustaan, ammatti-identiteettiään ja valmiuksiaan tulevana työnhakijana. Opiskelija osaa tuoda esiin ja markkinoida omaa osaamistaan, vastata erilaisiin työpaikkailmoituksiin sekä valmistautua työpaikkahaastatteluun.

  Osatoteuttaja:
  Oulun ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  Oulun ammattikorkeakoulu
 • Oulun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Kurssin teemoja ovat turvallisuusjohtaminen, työturvallisuuslaki ja muut säädökset sekä direktiivit, vastuut ja velvollisuudet eri rooleissa, työolot, työympäristön osatekijät ja kokonaisuus, ergonomia, työympäristön erilaisten vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi, työturvallisuuden mittaaminen, työkykyjohtaminen, työturvallisuuden edut, työn kehittäminen ja johtaminen tulevaisuudessa sekä kestävä kehitys ja yritysvastuullisuus.

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Monimuoto-opetus sisältäen luentoja lähiopetuksena sekä verkko-opintoja. Lähiopetusta noin 14 tuntia, verkkoluennot, verkko-opinnot sekä oma työskentely 119 tuntia.

   

  Osaamistavoite:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää työturvallisuuteen liittyvät keskeisimmät termit ja ymmärtää työturvallisuuden merkityksen työntekijän, esimiehen ja yrityksen kannalta. Opiskelija osaa yhdistää työturvallisuuden työyhteisön toimintaan ja sen edistämiseen. Opiskelija pystyy tunnistamaan työympäristön erilaiset vaaratekijät ja osaa arvioida niitä sekä puuttua niihin. Opiskelija osaa seurata työturvallisuutta, tunnistaa kehitystarpeita sekä edistää työturvallisuutta. Lisäksi opiskelija kykenee yhdistämään työturvallisuusasiat tärkeäksi osaksi yrityksen tuottavuuden ja laadun parantamista.

  Osatoteuttaja:
  Oulun yliopisto
  Vastuutaho:
 • Oulun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Kurssin teemoja ovat turvallisuusjohtaminen, työturvallisuuslaki ja muut säädökset sekä direktiivit, vastuut ja velvollisuudet eri rooleissa, työolot, työympäristön osatekijät ja kokonaisuus, ergonomia, työympäristön erilaisten vaaratekijöiden tunnistaminen ja riskien arviointi, työturvallisuuden mittaaminen, työkykyjohtaminen, työturvallisuuden edut, työn kehittäminen ja johtaminen tulevaisuudessa sekä kestävä kehitys ja yritysvastuullisuus.

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Järjestämistapa                         

  Monimuoto-opetus sisältäen luentoja lähiopetuksena sekä verkko-opintoja.

   

  Toteutustavat

  Lähiopetusta noin 14 tuntia, verkkoluennot, verkko-opinnot sekä oma työskentely 119 tuntia.

   

  Suoritustavat ja arviointikriteerit                   

  Opintojaksolla käytetään jatkuvaa arviointia. Arviointiin sisältyy tentti (painotus arvosanassa 60 %) ja harjoitus-/tuntitehtävät (painotus arvosanassa 40 %).

  Osaamistavoite:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää työturvallisuuteen liittyvät keskeisimmät termit ja ymmärtää työturvallisuuden merkityksen työntekijän, esimiehen ja yrityksen kannalta. Opiskelija osaa yhdistää työturvallisuuden työyhteisön toimintaan ja sen edistämiseen. Opiskelija pystyy tunnistamaan työympäristön erilaiset vaaratekijät ja osaa arvioida niitä sekä puuttua niihin. Opiskelija osaa seurata työturvallisuutta, tunnistaa kehitystarpeita sekä edistää työturvallisuutta. Lisäksi opiskelija kykenee yhdistämään työturvallisuusasiat tärkeäksi osaksi yrityksen tuottavuuden ja laadun parantamista.

  Osatoteuttaja:
  Oulun yliopisto
  Vastuutaho:
  Oulun yliopisto
 • Oulun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Perehtyminen EU-ETA-alueella voimassaoleviin koneiden ja laitteiden suunnittelua ja käyttöä koskeviin määräyksiin sekä määräyksiä tulkitseviin SFS-, EN- ja ISO- standardeihin. Turvallisuuskulttuuriin liittyen perusteet työympäristöstä työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden taustana. Perehtyminen keskeisiin suunnitteluperiaatteisiin, jotka liittyvät koneiden ja laitteiden ergonomiaan, käytettävyyteen ja kunnossapidettävyyteen. Euroopan unionin direktiivit, standardit ja hyvät käytännöt koneturvallisuuteen liittyen. Turvallisuusanalyysit, koneisiin liittyvät ja niiden käyttöön yhteydessä olevat vaarat ja tapaturmat. Ergonomia ja käytettävyys yleisesti, niitä koskevine standardeineen. Sisältöä hyödyntämällä edistetään turvallisuuden ohella tuotteiden hyvää käyttäjäkokemusta, niin kuluttajien kuin yritysten henkilöstön kannalta.

  Laajuus (op):
  3
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Monimuoto-opetus

  Osaamistavoite:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja osaa valita keskeiset suunnittelun (koneiden valmistaja) ja johtamisen (koneiden hyödyntäjä) keinot, joiden avulla organisaatio toisaalta poistaa tai hallitsee varsinkin henkilöön kohdistuvat koneiden ja tuotteiden riskit ja toisaalta lisää koneiden ja tuotteiden hyödyllisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä, mukaan lukien hyvä käyttäjäkokemus, ergonomian keskeisimpien periaatteiden hallinnan kautta. Työjärjestelmäkokonaisuus tukee edellä mainittujen piirteiden kautta työhyvinvointia ja tuottavuutta, kokonaisvaltaisen ajattelumallin yhtenä peruslähtökohtana. Opiskelija osaa periaatteet joilla yritys täyttää pakottavat velvoitteensa lainsäädäntöä ajatellen (työturvallisuuslaki, valtioneuvoston koneasetus ja (työvälineiden) käyttöasetus). Tämä on osaamista, joka yritystasolla liittyy niin turvallisuussuunnitteluun kuin –johtamiseen. Tuotteen CE-merkinnällä valmistaja, laadittuaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, osoittaa koneen täyttävän konepäätöksen turvallisuusvaatimukset.

  Osatoteuttaja:
  Oulun yliopisto
  Vastuutaho:
  Seppo Väyrynen
 • Saimaan ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:
  1. Työhyvinvointi johtamisessa
   • Työhyvinvoinnin tavoitteet, vastuut ja roolit
   • Työhyvinvoinnin seuranta ja kehittäminen
   • Esimiestyön kehittäminen
   • Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja sopimukset
   • oma rooli ja vastuu työyhteisön hyvinvoinnista
  2. Toimiva työyhteisö
   • oikeudenmukainen, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työyhteisö
  3. Työn vaarojen ja kuormituksen hallinta
   • turvallinen työ ja työympäristö
   • tekijänsä mittainen työ, joka mahdollistaa elvyttävän vapaa-ajan sekä terveet elintavat
  4. Osaamisen kehittäminen
  5. Terveys ja työkyky
  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:
  Osaamistavoite:

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt työhyvinvoinnin johtamisen keskeisiin käsitteisiin ja prosesseihin. Opiskelija ymmärtää toimivan työyhteisön dynamiikkaa sekä psykososiaalisen ja fyysisen työhyvinvoinnin edistämisen merkityksen. Hän pystyy arvioimaan organisaation hyvinvoinnin merkityksen työn tuloksellisuuteen ja henkilöstön viihtyvyyteen. Opiskelija osaa hyödyntää toimenpiteitä, joilla organisaation hyvinvointia voidaan kehittää. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy johtamaan organisaation työhyvinvoinnin edistämistoimintaa.

  Opintojakso on YAMK-tasoinen ja oletuksena on, että opiskelijalla on yritys (joko työpaikka tai joku muu kohdeyritys) johon hän voi tehdä opintojakson harjoitustyön.

  Osatoteuttaja:
  Saimaan ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  Liiketalous, Lappeenranta
 • Turun ammattikorkeakoulu
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opintojakso koostuu seuraavista tehtävistä:

  Peruskäsitteisiin liittyvät tehtävät (1 op)
  Innostava yhteisö kysely, tieteelliset artikkelit ja niiden reflektointi (2 op)
  Kehittämistehtävä työyhteisöön (2op)

  Laajuus (op):
  5
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Opintojakso suoritetaan kokonaisuudessaan ViLLE-oppimisympäristössä tehtävillä. Aloitusluento, opintopiiritapaamiset, verkkoluennot ja materiaalit ja tehtävät. Hyväksymisvaatimuksina opintopiiritapaamisiin osallistuminen, tehtävien suorittaminen.

  Osaamistavoite:

  Opiskelija

  • osaa työn imun peruskäsitteet -> tieto ja ymmärrys lisääntyy niiden soveltamisessa työelämässä
  • tuntee työn muotoilututkimuksia ja pohtii keinoja muotoilla omaa työtään tulevaisuudessa
  • osaa soveltaa työn imun ja työn muotoilun keinoja työyhteisönsä toimintaan.
  Osatoteuttaja:
  Turun ammattikorkeakoulu
  Vastuutaho:
  Terveys ja hyvinvointi
 • Turun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, mutta saadut taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

  Tieto- ja kyberturvallisuus -kurssilla käsitellään digitalisaation mukana tulleilta uhilta turvautumista. Turvautumisella tarkoitetaan resurssien suojaamista. Tietoturvallisuudessa suojattavana resurssina on tieto, kun taas kyberturvallisuus koskee ihmisiä ja heidän omaisuuttaan. Digitalisuuden mahdollistajana ovat myös erilaiset ohjelmat ja laitteet, joten on huomioitava myös Tieto- ja Viestintäteknologian turvallisuus. Uhat ovat mahdollisia kyberhyökkäyksiä, joten on hyvä tietää mikä altistaa hyökkäyksille ja millaisia keinoja hyökkäyksissä käytetään. Kun tiedetään mihin uhat perustuvat voidaan myös ehkäistä niiden toteutumista. Kurssilla käsitellään uhilta suojautuminen sekä yksityishenkilön että organisaation näkökulmasta. Oma suojautuminen on edellytys organisaation suojautumiselle.   

  Laajuus (op):
  1
  Menetelmät ja suoritustapa:

  luennot, oppimispäiväkirja, mikroluokkaharjoitukset

  Osaamistavoite:

  Opiskelija ymmärtää nykyisiä kyberuhkia, sekä miten näitä uhkia vastaan pystyy suojautumaan henkilökohtaisella ja organisatorisella tasolla.

  Osatoteuttaja:
  Turun yliopisto
  Vastuutaho:
  Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos
 • Turun yliopisto
  Kurssin sisältö ja tavoitteet:

  Opiskelun ja työelämän tietotekniikan kurssit antavat tiedot digitalisaation aiheuttaman muutoksen ymmärtämiseen ja käytännön taidot digitaalisten työkalujen hyödyntämiseen. Yhteiskunnan digitalisoituessa syntyy uusia mahdollisuuksia, mutta muutos tuo mukanaan myös uhkia. Tavoitteena on antaa opiskelijalle välineet mahdollisuuksien havaitsemiseen ja uhkien välttämiseen. Työkaluissa keskitytään erityisesti opiskelun kannalta keskeisiin ominaisuuksiin, mutta saadut taidot ovat hyödyllisiä myös työelämässä.

  Toimistosovellukset-kurssilla harjoitellaan mm. vaikuttavan diaesityksen tekemistä, määrämuotoisen dokumentin kirjoittamista tekstinkäsittelyohjelmalla sekä laskennan automatisointia ja tiedon kuvaamista taulukkolaskentaohjelmalla. Näitä kolmea osa-aluetta mitataan näyttökokeilla.

  Laajuus (op):
  1
  Menetelmät ja suoritustapa:

  Mikroluokkaharjoitukset, esitys, näyttökoe

  Osaamistavoite:

  Opiskelija osaa käyttää yleisimpiä toimistosovelluksia (dia esityksen luonti, tekstinkäsittely, taulukkolaskenta) työssään.

  Osatoteuttaja:
  Turun yliopisto
  Vastuutaho:
  Tietotekniikka / Tulevaisuuden teknologioiden laitos