Hyppää pääsisältöön

Yrityksen johtaminen

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Vaasan yliopisto
Kurssin sisältö: 

Kurssi tarkastelee yrityksen toimintaa kokonaisuudessaan. Kurssilla käsiteltävät asiat auttavat vastaamaan kysymykseen ”miten yrityksen haluttu toiminta saadaan tapahtumaan”. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan erilaisten yritysten ja tilanteiden näkökulmista niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa: yritystä kuvaavat keskeiset mallit, yrityksen toiminnan organisoinnin vaihtoehdot, yrityksen johtamisen käsitteet ja mallit sekä henkilöstöjohtamisen prosessit ja toiminnot. Kurssilla käydään lisäksi läpi käytännön esimerkkejä ja ajankohtaisia yrityselämän ilmiöitä. Myös tiimissä toimiminen ja palautteenanto ovat kurssin keskeisiä sisältöjä.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa yrityksen toiminnan organisoinnin eri vaihtoehdot ja johtamisen pääperiaatteet. Hän pystyy käyttämään niihin liittyviä tavallisimpia käsitteitä oikeissa merkityksissään ja tuntee organisointia ja johtamista käsitteleviä keskeisiä teorioita ja malleja. Kurssilla opiskelija oppii myös hahmottamaan toimintaympäristöjen, toimialojen ja yritysten monimuotoisuutta ja löytämään sekä käyttämään niitä koskevaa tietoa tehtävien ratkaisussa. Kurssilla on tavoitteena kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia. Itsenäinen tiedonhaku, tiedon prosessointi ja kriittinen ajattelu, teoreettisen tiedon soveltaminen, organisointikyky sekä ryhmässä työskentely ovat myös kurssin tärkeitä oppimistavoitteita. Kurssin jälkeen opiskelija osaa arvioida omaa ja muiden toimintaa tiimissä sekä antaa vertaispalautetta. Myös itsensä johtaminen työelämävalmiuksien kehittämisen näkökulmasta on tärkeä osa kurssin sisältöä.

Osaamistavoite: 

Kurssilla on tavoitteena johtamisen ja organisoinnin perusasioiden oppimisen lisäksi kehittää yliopisto-opiskelun valmiuksia: tiedonhakua, tiedon prosessointia ja soveltamista, kriittistä ajattelua sekä tiimissä työskentelyä ja palautteenantoa.

Kurssin lopussa opiskelijalla on valmiuksia  

  • kuvata ja eritellä yrityksen toimintaa johtamisen keskeisten käsitteiden ja mallien avulla
  • hahmottaa yrityksen eri toimintojen välisiä yhteyksiä
  • tehdä yritystä koskevia, perusteltuja kehittämisehdotuksia
  • antaa ja vastaanottaa palautetta

kiinnittää huomiota omiin työelämävalmiuksiin ja niiden kehittämiseen.

Menetelmät ja suoritustavat: 

Kurssisuoritukseen kuuluvat luennot, tiimityö, tiimityön esitys, tentti, vertais- ja tiimivalmentajapalautteen antaminen sekä työelämävalmiuksiin kuuluva kirjallinen tehtävä. 

Vastuutaho: 
Johtamisen yksikkö
Laajuus (op): 
7