Hyppää pääsisältöön

Koneet ja hyvinvointi: turvallisuus – ergonomia – käytettävyys

Olet täällä

Osatoteuttaja: 
Oulun yliopisto
Kurssin sisältö: 

Perehtyminen EU-ETA-alueella voimassaoleviin koneiden ja laitteiden suunnittelua ja käyttöä koskeviin määräyksiin sekä määräyksiä tulkitseviin SFS-, EN- ja ISO- standardeihin. Turvallisuuskulttuuriin liittyen perusteet työympäristöstä työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden taustana. Perehtyminen keskeisiin suunnitteluperiaatteisiin, jotka liittyvät koneiden ja laitteiden ergonomiaan, käytettävyyteen ja kunnossapidettävyyteen. Euroopan unionin direktiivit, standardit ja hyvät käytännöt koneturvallisuuteen liittyen. Turvallisuusanalyysit, koneisiin liittyvät ja niiden käyttöön yhteydessä olevat vaarat ja tapaturmat. Ergonomia ja käytettävyys yleisesti, niitä koskevine standardeineen. Sisältöä hyödyntämällä edistetään turvallisuuden ohella tuotteiden hyvää käyttäjäkokemusta, niin kuluttajien kuin yritysten henkilöstön kannalta.

Osaamistavoite: 

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää ja osaa valita keskeiset suunnittelun (koneiden valmistaja) ja johtamisen (koneiden hyödyntäjä) keinot, joiden avulla organisaatio toisaalta poistaa tai hallitsee varsinkin henkilöön kohdistuvat koneiden ja tuotteiden riskit ja toisaalta lisää koneiden ja tuotteiden hyödyllisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä, mukaan lukien hyvä käyttäjäkokemus, ergonomian keskeisimpien periaatteiden hallinnan kautta. Työjärjestelmäkokonaisuus tukee edellä mainittujen piirteiden kautta työhyvinvointia ja tuottavuutta, kokonaisvaltaisen ajattelumallin yhtenä peruslähtökohtana. Opiskelija osaa periaatteet joilla yritys täyttää pakottavat velvoitteensa lainsäädäntöä ajatellen (työturvallisuuslaki, valtioneuvoston koneasetus ja (työvälineiden) käyttöasetus). Tämä on osaamista, joka yritystasolla liittyy niin turvallisuussuunnitteluun kuin –johtamiseen. Tuotteen CE-merkinnällä valmistaja, laadittuaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksen, osoittaa koneen täyttävän konepäätöksen turvallisuusvaatimukset.

Menetelmät ja suoritustavat: 

Monimuoto-opetus

Vastuutaho: 
Seppo Väyrynen
Laajuus (op): 
3