Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Työhyvinvoinnin johtaminen

Oman työhyvinvoinnin johtamisessa keskeisiä asioita ovat oma hyvinvointi, itsensä johtamisen taidot ja inhimillisen pääoman kehittäminen.

Työntekijän työhyvinvoinnin pohja on hyvä fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Itsensä johtaminen pohjautuu hyvään itsetuntemukseen ja -luottamukseen. Itsensä johtaminen on muun muassa tavoitteellista itsensä kehittämistä, stressin ja ajankäytön hallintaa, tunneälykkyyttä, muutosvalmiutta ja muutosten hallintaa.

Inhimillinen pääoma muodostuu psykologisesta pääomasta - itsekyvykkyys, optimismi, toiveikkuus, sisukkuus-, metataidoista, asenteista, tiedoista, taidoista ja osaamisesta.

Työhyvinvoinnin johtamisessa on kyse myös työhyvinvoinnin kokonaisuuden haltuun ottamisesta työpaikalla. Työhyvinvoinnin kokonaisuus koostuu työntekijään, työyhteisöön, työhön, työympäristöön, työpaikkaan sekä johtamiseen liittyvistä osa-alueista. Näiden kaikkien osa-alueiden toimintoja johdetaan siten, että tunnistetaan niissä esiintyviä epäkohtia, tehdään toimenpiteitä epäkohtien parantamiseksi sekä seurataan ja arvioidaan toimenpiteiden vaikutusta ja vaikuttavuutta. Johtamisella tuetaan työntekijöiden terveyttä ja työkykyä, työn sujumista, työyhteisön toimivuutta, työympäristön turvallisuutta, työpaikan toiminnan jatkuvuutta ja mainetta sekä hyvää esimiestyötä, jotta saadaan aikaan tuottavuutta ja menestystä.