Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Puheeksiotto

Rajatun asian tai tilanteen selkeä esilletuominen keskustelussa työtoverin, alaisen tai esimiehen kanssa. Puheeksioton toimintatavan tavoitteena on työhyvinvoinnin, työyhteisön hyvän ilmapiirin ja työn tuloksellisuuden edistäminen. Puheeksiotto ilmaistaan puheeksiottajan omana huolena tai havaintona, ei väittämänä tai syytöksenä. Konkreettinen yhteys asiaan tai tilanteeseen on tärkeä. Ennen puheeksiottoa on tarpeellista tarkentaa: missä ja miten asia on tullut esiin? Mitä ratkaisuvaihtoehtoja puheeksiotettavalle asialle on olemassa? Ketkä voivat olla asianomaisten henkilöiden tukena asian ratkaisemisessa?

Puheeksiottoon liittyvän viestinnän tulee olla toista ihmistä kunnioittavaa ja neutraalia. Puheeksiotto on usein ensimmäinen vaihe huolta herättävän asian ratkaisemiseksi työyhteisössä. Siksi seuraavasta etapista asian ratkaisemiseksi on sovittava puheeksiottotilanteessa.