Euroopan unioni / Euroopan sosiaalirahastoEuroopan unioni / Euroopan sosiaalirahasto

Työturvallisuus

Työturvallisuus tarkoittaa työympäristön tilaa työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta. Työturvallisuudessa huomioitavia osatekijöitä ovat esimerkiksi työkyvyn ylläpitäminen, turvallinen työympäristö, kuormitustekijät, työn suunnittelu, suojavälineet, epäasiallinen kohtelu, väkivallan uhka ja ergonomia (fyysinen ja kognitiivinen)​

Hyvä työturvallisuuden taso edistää liiketoimintaa. Se suojelee ja parantaa yrityksen mainetta, edistää työoloja, työyhteisön sitoutumista ja ilmapiiriä, lisää työntekijöiden työkykyä, terveyttä ja jaksamista, tekee työntekijöistä pätevämpiä, vähentää työtapaturmia ja sairauksia, auttaa hallitsemaan kustannuksia sekä lisää toiminnan sujuvuutta, virheettömyyttä, laatua, tuottavuutta ja tehokkuutta.​

Hyvä turvallisuusjohtaminen on kokonaisvaltaista, jatkuvaa suunnittelua, toimintaa ja seurantaa, sillä on selkeät lähtökohdat sekä se ottaa huomioon menetelmien, toimintatapojen ja ihmisten johtamisen. Käytännön toimenpiteitä ovat esimerkiksi riskien hallinta, henkilökunnan osaamisen varmistaminen, valittujen toimenpiteiden toteutus, tiedonkulun varmistaminen sekä työturvallisuuden mittaaminen ja seuranta. Ennakoivassa ja joustavassa turvallisuusjohtamisessa organisaatiolla on kyky ennakoida häiriöitä ja seurauksia, kyky tarkkailla omaa toimintaansa ja sopeuttaa toimintaansa, kyky reagoida häiriöihin ja uhkiin sekä kyky oppia tapahtuneesta.